Reparto de escanos

 • PP (41)
 • ENMAREA (14)
 • PSOE (14)
 • BNG (6)
 • Outros (0)
* Clic no gráfico para detalle

Porcentaxe de votos por cidades

Porcentaxe (%) de votos por partidos

  Reparto de escanos por partidos

   Deputados electos por partido político

   • A Coruña
   • Lugo
   • Ourense
   • Pontevedra
   Aurelio Alfonso Núñez Centeno
   PP
   Martín Fernández Prado
   PP
   Carlos Enrique López Crespo
   PP
   Álvaro Pérez López
   PP
   Ethel María Vázquez Mourelle
   PP
   Rosa María Quintana Carballo
   PP
   Paula Prado del Río
   PP
   Miguel Ángel Tellado Filgueira
   PP
   Pedro Puy Fraga
   PP
   José Manuel Rey Varela
   PP
   María Ángeles Vázquez Mejuto
   PP
   Beatriz Mato Otero
   PP
   Diego Calvo Pouso
   PP
   José Manuel Pérez Seco
   PSdeG-PSOE
   María Dolores Toja Suárez
   PSdeG-PSOE
   Juan Manuel Díaz Villoslada
   PSdeG-PSOE
   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
   PSdeG-PSOE
   Xoaquín María Fernández Leiceaga
   PSdeG-PSOE
   Francisco Casal Vidal
   EN MAREA
   Magdalena Barahona Martín
   EN MAREA
   José Manuel Lago Peñas
   EN MAREA
   Luca Chao Pérez
   EN MAREA
   Antón Sánchez García
   EN MAREA
   Xosé Luis Rivas Cruz "Mini"
   BNG
   Ana Pontón Mondelo
   BNG

   Forzas máis votadas por provincias

   • PP
   • PP

   Forzas máis votadas por concellos

   • PP
   • PSOE
   • ENMAREA
   * Clic no gráfico para detalle